Dolnoserbski pšawopis

How pśistupnje se zezběrane póstajenja Dolnoserbskeje rěcneje komisije slědnych lět rědowane chronologiski, pó datumje wobzamknjenjow. Za pó temach wobzamknjenjow rědowany pśistup k póstajenjam klikniśo how.

Zezběrane póstajenja (pó datumje)

schwalone 2019-12-17, pšawidło N18

Wězba pismikowu ch njama status pismika a njesłuša do dolnoserbskego alfabeta. ... [wěcej…]

schwalone 2018-05-15, pšawidło 64

Pismik ŕ pišomy na kóńcu maskulinych a femininych substantiwow a we wótwóźonkach wót nich (jolic až njestoj měke r pśed wokalom, pśir. 63 a 65 ... [wěcej…]

schwalone 2018-05-15, pšawidło 64

Maskulina: ... [wěcej…]

schwalone 2018-05-15, pšawidło 64

Feminina: ... [wěcej…]

schwalone 2018-05-15, pšawidło N16

Pismik ŕ pišomy we wótwóźonkach wót substantiwow na -rja, -rje, -rjo w kótarychž stoj měke r pśed konsonantom. ... [wěcej…]

schwalone 2018-05-15, pšawidło N17

Pismik ŕ pišomy we wótwóźonkach wót werbow na -riś/-rjaś/-rjowaś w kótarychž njestoj měke r pśed wokalom. ... [wěcej…]

schwalone 2014-11-11, pšawidło N15

Posesiwne adjektiwy a mjenja wobydlarjow, kótarež su wótwóźone wót mjenjow jsow a městow typa Lipsk, Lěsk, Niska pišu se ze -šć-. ... [wěcej…]

schwalone 2014-05-20, pšawidło N13

Posesiwne adjektiwy, twórjone wót swójskich mjenjow, kótarež póśěguju se na realne abo fiktiwne žywe byśa, mytologiske byśa abo nabóžninski pówušone byśa (bogi) pišu se z wjelikim zachopnym pismikom. ... [wěcej…]

schwalone 2014-05-20, pšawidło 185

Klein schreibt man alle anderen Adjektive, die von Namen abgeleitet worden sind. ... [wěcej…]

schwalone 2014-05-20

lojalny, ilojalny, lojalnosć atd. ... [wěcej…]

schwalone 2014-05-20

rojalny // royalny ... [wěcej…]

schwalone 2014-02-19, pšawidło 158

Serb, Dolnoserb, Nimc, Rus, Arabaŕ, Milcanaŕ, Obodrit, Burgundaŕ, Romaŕ, Europejaŕ, Amerikanaŕ, Afrikanaŕ, Skandinawijaŕ, Słowjan, Barlinaŕ, Gubinaŕ, Drjejcanaŕ, Žylowaŕ, Strobicaŕ, Łužycanaŕ, Błośanaŕ, Indianaŕ, Indio (indekl.), Indijo ... [wěcej…]

schwalone 2014-02-19, pšawidło 160

běłak, blědnik, carnak, cerwjenik, žołty ... [wěcej…]

schwalone 2014-02-19, pšawidło N12

W dolnoserbšćinje eksistěrujo wósebnosć, až wužywatej se słowje město a rěka teke ako swójskej mjeni (za Chóśebuz resp. Sprjewju). W takem paźe móžotej se pisaś z wjelikim zachopnym pismikom. ... [wěcej…]

schwalone 2013-11-05, pšawidło 144

Bei mehrzeiligen Texten können einzelne Textteile die Funktion von (Unter)Überschriften haben und werden dann großgeschrieben, vgl. 143. ... [wěcej…]

schwalone 2013-11-05, pšawidło 145

Bei mehrzeiligen Texten können einzelne Textteile die Funktion von (Unter)Überschriften haben und werden dann großgeschrieben, vgl. 143. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12, pšawidło N11

Pla wěcejrěcnych (na pś. pśez nakósnu smužku [/] źělonych) pódaśow płaśe regule za dolnoserbski źěl tak, ako by ten źěl sam za se stojał. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12, pšawidło 178

Merke: Man schreibt jedoch 1. (oder prědna) swětowa wójna, druga swětowa wójna. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12, pšawidło 178

Achtung: Einfache nummerierte Wörter sind nicht automatisch bedeutende Begriffe. Deshalb werden Angaben wie tśinasty plenum, tśeśa konferenca usw. kleingeschrieben. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12, pšawidło 178

Merke: Beginnt eine solche Verbindung mit einer arabischen bzw. römischen Ziffer, so wird das folgende Wort klein geschrieben. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12, pšawidło 180

Merke: Entsprechend der Tradition darf in folgenden Beispielen mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben werden: Nowe lěto, Prědny maj, Źeń republiki. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12, pšawidło 182

Merke: Das Adjektiv bóžy wird in der Regel klein geschrieben. Mit einem großen Anfangsbuchstaben schreibt man das Adjektiv Bóžy dann, wenn es sich auf den Namen Bog bezieht (vgl. auch 162, 163). ... [wěcej…]

schwalone 2014-05-20, pšawidło N13

Glědaj: Adjektiw Bóžy se pišo, gaž se póśěgujo direktnje na Boga, z wjelikim zachopnym pismikom. Ma-lic pak wóznam ‘bogojski’, pišo se bóžy z małym zachopnym pismikom. ... [wěcej…]

schwalone 2013-06-12

zrowatka (a wótwóźenja) ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

abonement ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

forsicija ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

gouvernement ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

hemoridy ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

kenguru ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

computer // kompjuter ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

jockey // džokej ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

joghurt // jogurt ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

katarrh // katar ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

konkwistador // konkistador ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

kwadrilja // kadrilja ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

kwarantena // karantena ... [wěcej…]

schwalone 2013-04-30

spaghetti (indekl.) // špageti, gen. sg. špagetija, wětšy part wužywane ako pluraletantum špagetije ... [wěcej…]

schwalone 2012-12-11, pšawidło 215

Substantiwy cuzego póchada, ako kóńce w pismje na -eau, a w kótarychž se toś ta kupka pismikow w serbšćinje wugranja ako [ow], wóstanu w tendency njedeklinabelne. Zeserbšćenje pó mustrje niveauniwow jo móžne. ... [wěcej…]

schwalone 2012-12-11, pšawidło 215

Glědaj: Kupka -eau w stawnje njedeklinabelnych słowach se njeadaptěrujo. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło N9

Pśedmjenja cuzego póchada, ako kóńce na -ea abo -ia se tendencielnje zeserbšćuju ze zasunjenim -j- pśed kóńcowku. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło 213

– Nime e wobchowajo se w nominatiwje singulara. W dalšnych padach deklinacije a pśed sufiksami jo e fakultatiwne. Źož jo cuze słowo śěžko spóznajobne, dopórucyjo se pisanje e. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło 217

Merke: Die Wörter julij, junij, gawdij, kulrabij und gumij werden durch ij-Schreibung integriert. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło N3

Pólske městne mjenja na -bia, -dia, -fia, -lia, -mia, -nia, -pia, -ria, -wia se sorabizěruju z narownanim -i- pśez -j-. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło 219

– změnijo se wesrjejź słowa pśi pšawopisnem zeserbšćenju na je, gaž wugranja se ako je. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło 219

– bleibt am Wortende unverändert, wenn das Wort orthographisch nicht integriert wird. (Zur Schreibung flektierter Formen solcher Wörter siehe N1.) ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło 219

– wird am Wortende eines maskulinen Substantivs mit ij wiedergegeben, wenn das Wort orthografisch völlig integriert wird (vgl. N1). ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło N1

Glědaj: Jolic až se take słowo dopołnje ortografiski integrěrujo, pódajotej se ie a y ako ij, pśir. 219 ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło N1

Wuwześa: Słowa julij, junij, gawdij, kulrabij a gumij pišu se w nominatiwje z ij, rowno až stoj w nimšćinje jano -i, pśir. 217. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28

Bologna (indekl.) // Bolognja, pla Bolognje, k Bologni, pśez Bolognju, z Bolognju, w Bologni; bologński ... [wěcej…]

schwalone 2011-09-14, pšawidło N10

Mjenja cuzego póchada, ako kóńce se w pismje na -eau, -iau, a kótarychž wuzuk wugranja se w serbšćinje tak ako -ow w indigenych serbskich słowach ako row, mógu se do serbskego deklinaciskego systema integrěrowaś z tym, až zasunjo se w deklinaciji pśed kóńcowku -w-. Nominatiw wóstanjo njezměnjony. ... [wěcej…]

schwalone 2011-07-05, pšawidło N7

Pokazka: Cuze mjenja njetrjebaju se dekliněrowaś. ... [wěcej…]

schwalone 2011-07-05, pšawidło N7

Pśikłady: ... [wěcej…]

schwalone 2011-07-05, pšawidło N8

Aby se do dolnoserbskego fleksiskego systema integrěrowali, mógu se pó N6 wótchylnje wót 192 slědujuce wokaliske wuzuki swójskich mjenjow nimskego abo drugego njesłowjańskego póchada sorabizěrowaś, gaž ... [wěcej…]

schwalone 2011-07-05, pšawidło N5

Substantiwy cuzego póchada, ako kóńce w pismje na oo, ou, u, a w kótarychž se toś te kupki pismikow w serbšćinje wugranjaju (njeglědajucy na akcent) ako [u], su w dolnoserbšćinje njedeklinabelne. To płaśi teke za swójske mjenja. Wósebne rědowanje za integrěrowanje toś tych słow we wobłuku fleksije njejo pótakem notne. ... [wěcej…]

schwalone 2010-10-02, pšawidło N2

Kupki wokalow -io, -eo, -yo we wuzuku ... [wěcej…]

schwalone 2010-10-02, pšawidło N4

Substantiwy na -oa, -ua, -uo ... [wěcej…]

schwalone 2010-10-02, pšawidło N1

Gaž kóńcy substantiw cuzego póchada na pismik i, y, e abo u a gaž wugranja se we wuzuku takego słowa wokal i, e ([e]) resp. diftong aj, ej, oj, zasunjo se pismik -j- w deklinaciji a we wótwóźenjach pśed serbskim sufiksom, kenž zachopijo se z wokalom. To płaśi teke za swójske mjenja. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14

Pismik ó stoj w njeprefigěrowanych a njezestajonych słowach w akcentuěrowanych złožkach pó (twardych) konsonantach b, p, m, w, g, k, ch, jolic až žeden z tych konsonantow njeslědujo. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14a

Zgubijo złožka z ó pśez słowotwórbne procese abo pśez pśed nju stupjecu prepoziciju akcent, se ó weto wobchowa. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14b

W prepozicijoma a se ó pśecej wobchowa, a to njewótwisnje wót togo, z kótarym konsonantom slědujuce słowo zachopijo. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14c

Prefiks (pśedzłožka) pó- ma pśecej ó, a to njewótwisnje wót slědujucego konsonanta. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14d

Pla prefiksa (pśedzłožki) wó- wótwisujo rozsuźenje, lěc jawi se o abo ó, wót slědujucego konsonanta. Płaśi how regula N14. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14e

Pśed ł žedno ó njewustupujo. ... [wěcej…]

schwalone 1996-02-11

gniw (a wótwóźenja) ... [wěcej…]

schwalone 1996-02-11

nimski (a wótwóźenja) ... [wěcej…]

schwalone 1996-02-11

spiw (a wótwóźenja) ... [wěcej…]

schwalone 1996-02-11

źinsa (a wótwóźenja) ... [wěcej…]

schwalone 1996-02-11

źiśelina (a wótwóźenja) ... [wěcej…]

schwalone 1996-02-11

źiśi (a wótwóźenja) ... [wěcej…]