Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.6.3.2.Wokale a kupki wokalow

209

Der Vokal a bleibt unverändert.

Beispiele:

akademija, aparat, dama

210

Die Vokalgruppe ai

– bleibt inmitten eines Wortes unverändert, wenn ai gesprochen wird

Beispiel:

detail

– wird am Wortende mit aj wiedergegeben

Beispiel:

Altaj (auch in Ableitungen wie altajski)

– wird entsprechend der Aussprache mit e wiedergegeben

Beispiele:

drenaža, renesansa, sezona, trening

– wird vor -ll entsprechend der Aussprache mit a wiedergegeben.

Beispiele:

bataljon, emalja, medalja

211

Die Vokalgruppe au

– wird entsprechend der Aussprache mit aw wiedergegeben

Beispiele:

awto, kosmonawt, sawna

– wird entsprechend der Aussprache mit o wiedergegeben (besonders in französischen Wörtern).

Beispiel:

šoseja

212

Der Vokal ä wird mit e wiedergegeben.

Beispiele:

eter, prezident, reprezentatiwny

213

Der Vokal e

– bleibt entsprechend der Aussprache unverändert

Beispiele:

demokratiski, dentist, teoretiski, termometer

[woglědaś se pśeměnjenja]

– bleibt im Nominativ Singular unverändert und fällt in den weiteren Fällen der Deklination und vor Suffixen aus (stummes -e in französischen Wörtern) [změna pšawidła]

– Nime e wobchowajo se w nominatiwje singulara. W dalšnych padach deklinacije a pśed sufiksami jo e fakultatiwne. Źož jo cuze słowo śěžko spóznajobne, dopórucyjo se pisanje e. [schwalone 2012-03-28; změna pšawidła, do togo jo nime -e- w deklinaciji obligatoriski wupadnuło]

Beispiele:

ampereamper(e)az amper(e)omamper(e)owy

bytebyt(e)az byt(e)ombyt(e)owy

repertoirerepertoir(e)az repertoir(e)omrepertoir(e)owy

[woglědaś se pśeměnjenja]

tembretembra [Njejo pśikład za nime »e«. DNW: timbre]

– wird am Wortende (gleichfalls wie und -ee) mit -ej wiedergegeben

Beispiele:

atašej, dublej, komunikej, romej, warietej, želej

– wird vor n und m in französischen Wörtern, in denen das e als nasales a gesprochen wird, mit a wiedergegeben.

Beispiele:

anketa, ansambel, žandarm, žanr

Aber: dentist – entsprechend der Aussprache

214

Die Vokalgruppe ea bleibt unverändert.

Beispiele:

idealny, realny, teatraliski

Vergleiche aber N9.

215

[woglědaś se pśeměnjenja]

Die Vokalgruppe eau wird mit ow wiedergegeben. [precizěrowanje pšawidła]

Substantiwy cuzego póchada, ako kóńce w pismje na -eau, a w kótarychž se toś ta kupka pismikow w serbšćinje wugranja ako [ow], wóstanu w tendency njedeklinabelne. Zeserbšćenje pó mustrje niveauniwow jo móžne. [schwalone 2012-12-11; precizěrowanje pšawidła]

Pśikłady:

portemanteau (indekl.)

rondeau (indekl.)

rouleau (indekl.)

plateau (indekl.) // platow

[woglědaś se pśeměnjenja]

niwow, platow

Glědaj: Kupka -eau w stawnje njedeklinabelnych słowach se njeadaptěrujo. [schwalone 2012-12-11]

Pśikłady:

chapeau (indekl., w zmysle „kłobyk dołoj!“)

eau (de cologne, javel, toilette atd.; indekl.)

Za swójske mjenja na -eau pśirownuj N10.

216

Die Vokalgruppe eu

– bleibt unverändert (Zur Schreibung flektierter Formen auf -eu auslautender Wörter vgl. N1)

Beispiele:

Europa, pneumatika, reuma

– wird am Wortende vor -r oder -za mit e wiedergegeben.

Beispiele:

domter, domteza, frizer, frizeza, komander, režiser

217

Der Vokal i bleibt auch am Wortende unverändert. (Zur Schreibung flektierter Formen auf -i auslautender Wörter vgl. N1.)

Beispiele:

cirkus, simulěrowaś, wezir, kali, talmi

[woglědaś se pśeměnjenja]

Merke: In Lehnwörtern wird i mit ij wiedergegeben, wie z. B. julij, junij. [Změna pšawidła, narownanje z kšuteju lisćinu słow na »-ij«]

Merke: Die Wörter julij, junij, gawdij, kulrabij und gumij werden durch ij-Schreibung integriert. [schwalone 2012-03-28; Změna pšawidła, narownanje z kšuteju lisćinu słow na »-ij«]

218

Die Vokalgruppe ia bleibt unverändert.

Beispiele:

biliarda, liniatura, miliarda

Vergleiche aber N3 und N9.

N3

[schwalone 2012-03-28; specifiske rědowanje, ako wudopołnja § 218]

Pólske městne mjenja na -bia, -dia, -fia, -lia, -mia, -nia, -pia, -ria, -wia se sorabizěruju z narownanim -i- pśez -j-.

Pśikłady:

Jastrzębja

Arkadja

Zofja

Jeglja

Łomja

Gdynja

Słupja

Aleksandrja

Żurawja

219

Die Vokalgruppe ie

[woglědaś se pśeměnjenja]

– bleibt inmitten eines Wortes unverändert [změna pšawidła]

[woglědaś se pśeměnjenja]

Beispiele:

[woglědaś se pśeměnjenja]

bariera, fiesta, premiera, serwieta, siesta, warietej [změna pšawidła]

– změnijo se wesrjejź słowa pśi pšawopisnem zeserbšćenju na je, gaž wugranja se ako je. [schwalone 2012-03-28]

Pśikłady:

barjera

bonbonjera

garderobjera

karjera

premjera

serwjeta

W słowach fiesta, siesta, warietej, warieteta, warietetnosć wugranja se ie dwójozłožkowje a pišo se togodla z ie.

– wird am Wortende eines femininen Substantivs mit ija wiedergegeben

Beispiele:

demokratija, poezija, urologija

– bleibt am Wortende unverändert, wenn das Wort orthographisch nicht integriert wird. (Zur Schreibung flektierter Formen solcher Wörter siehe N1.) [schwalone 2012-03-28]

Beispiele:

groupie

teenie

– wird am Wortende eines maskulinen Substantivs mit ij wiedergegeben, wenn das Wort orthografisch völlig integriert wird (vgl. N1). [schwalone 2012-03-28; rědowane pśez N1]

Beispiel:

ženij

– wird vor r am Wortende und in den Verben auf -ěrowaś mit ě wiedergegeben.

Beispiele:

brigaděr, maněra, oficěr, turněr, wizěr, aděrowaś, maršěrowaś, stagněrowaś

220

Die Vokalgruppe ieu wird vor r am Wortende mit je wiedergegeben.

Beispiel:

inženjer

221

Die Vokalgruppe io

– bleibt inmitten eines Wortes unverändert

Beispiele:

bilion, maniok, milion

[woglědaś se pśeměnjenja]

– wird am Wortende mit ijo wiedergegeben. [rědowane w N2]

[woglědaś se pśeměnjenja]

Beispiel:

[woglědaś se pśeměnjenja]

radijo

– Zur Schreibung von auslautendem -io vgl. N2

N2

[schwalone 2010-10-02; precizěrowanje §221, smužki 2 a rozšyrjenje wót kupki -io na -eo a -yo]

Kupki wokalow -io, -eo, -yo we wuzuku

Gaž kóńcy substantiw w nominatiwje singulara na i, e, y pśed -o, zasunjo se we wšyknych formach pśed kóńcowku pismik -j- (tak ako južo doněnta pla radijo, studijo). Wužywanje njedeklinabelnych formow bźez -j- jo weto móžne. Słowa, kótarež njedaju se zewšym dekliněrowaś, wóstanu njeadaptěrowane.

Pśikłady:

radijo

studijo

embrijo, embrija, embrijom // embryo (indekl.)

rodejo, rodeja, rodejom // rodeo (indekl.)

ale:

ratio (indekl.)

folio (indekl.)

Wótwóźenja twórje se jano wót deklinabelnych, zeserbšćonych formow: rodejowy, embrijologija.

Wuwześa su njedeklinabelne krotkosłowa typa bio, trio, geo, deo, ako se pišu stawnje bźez -j-.

Za dalšne wuwześa pśir. 198

222

Der Vokal o bleibt unverändert.

Beispiele:

akord, fasona, proces

223

Die Vokalgruppe oi

– bleibt entsprechend ihrer Aussprache unverändert

Beispiele:

broiler, loipa

– bleibt vor n in französischen Wörtern unverändert

Beispiel:

pointa

– wird entsprechend ihrer Aussprache (in französischen Wörtern) mit oa wiedergegeben

Beispiel:

toaleta

Merke: Mit oa wird gleichfalls die Vokalgruppe eoi im Wort buržoazija wiedergegeben.

– wird am Wortende mit oj wiedergegeben.

Beispiel:

konwoj

224

Die Vokalgruppe ou wird mit u wiedergegeben.

Beispiele:

limuzina, pirueta, silueta, turist, uwertěra

Vergleiche aber N5

225

Der Vokal ö

– wird mit e wiedergegeben

Beispiele:

ekonomija, federacija

– wird im Suffix -ös mit o wiedergegeben.

Beispiele:

porozny, preciozny, skandalozny

226

Der Vokal u

– bleibt unverändert

Beispiele:

cirkus, indiwiduum, konstruěrowaś, linguistika, simultany, suita, uniwersita

– wird nach dem Vokal a mit w wiedergegeben

Beispiele:

awto, fawna, sawna

– wird vor i am Wortende mit w wiedergegeben.

Beispiel:

etwij

Vergleiche aber N5

227

Der Vokal ü

– wird mit i wiedergegeben

Beispiele:

kostim, meni, parfim

– wird vor r mit ě wiedergegeben.

Beispiele:

běrow, konfitěra, manikěra

Aber: lektura – weil u gesprochen wird

N4

[schwalone 2010-10-02; dotychměst njerědowane]

Substantiwy na -oa, -ua, -uo

Pla substantiwow cuzego póchada, kótarež kóńce na -oa, -ua, -uo, zasunjo se w deklinaciji pśed kóńcowku pismik -w-. Pismik -w- zasunjo se teke we wótwóźenjach pśed serbskim sufiksom, kenž zachopijo se z wokalom.

Njeadaptěrowane formy bźez -w- su njedeklinabelne.

Pśikłady:

oboa (indekl.) || obowa, obowy, obowowy

statua (indekl.) || statuwa, statuwy, statuwowy

Wuwześa su njedeklinabelne krotkosłowa typa boa, duo ako se pišu stawnje bźez -w-.