Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.7.Integrěrowanje cuzych słow we wobłuku fleksije

N1

Gaž kóńcy substantiw cuzego póchada na pismik i, y, e abo u a gaž wugranja se we wuzuku takego słowa wokal i, e ([e]) resp. diftong aj, ej, oj, zasunjo se pismik -j- w deklinaciji a we wótwóźenjach pśed serbskim sufiksom, kenž zachopijo se z wokalom. To płaśi teke za swójske mjenja. [schwalone 2010-10-02; Dodanki k §217 (-i), §219 (-ie), za słowa na -y njejo dało hyšći rědowanja; póstupowanje w fleksiji dotychměst njerědowane]

Pśikłady:

alibialibija, alibijowy

GandhiGandhija, Gandhijowy

handyhandyja, handyjowy

MurphyMurphyja, Murphyjowy

cowboycowboyja, cowboyjowy

RoyRoyja, Royjowy

dubleedubleeja, dubleejowy

LeeLeeja, Leejowy

yankeeyankeeja, yankeejowy

groupiegroupieja, groupiejowy

ThieThieja, Thiejowy

BreuBreuja, Breujowym

Glědaj: Jolic až se take słowo dopołnje ortografiski integrěrujo, pódajotej se ie a y ako ij, pśir. 219 [schwalone 2012-03-28]

Pśikłada:

tedij

ženij

Wuwześa: Słowa julij, junij, gawdij, kulrabij a gumij pišu se w nominatiwje z ij, rowno až stoj w nimšćinje jano -i, pśir. 217. [schwalone 2012-03-28]

N5

[schwalone 2011-07-05; dotychměst w pšawidłach njerědowane]

Substantiwy cuzego póchada, ako kóńce w pismje na oo, ou, u, a w kótarychž se toś te kupki pismikow w serbšćinje wugranjaju (njeglědajucy na akcent) ako [u], su w dolnoserbšćinje njedeklinabelne. To płaśi teke za swójske mjenja. Wósebne rědowanje za integrěrowanje toś tych słow we wobłuku fleksije njejo pótakem notne.

Pśikłady

tattoo (indekl.)

Waterloo (indekl.)

filou (indekl.)

Pithou (indekl.)

aku (indekl.)

kanu (indekl.)

kenguru (indekl.)

Peru (indekl.)

Nehru (indekl.)