Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.1.3.14.Pismik j

69

Den Buchstaben j schreibt man innerhalb eines Morphems nur nach folgenden Konsonanten:

b, m, n, p, r, w.

Beispiele:

bjakaś, mjaza, mjod, njamóc, njebjo, njeźela, pjac, pjenjeze, rjapotaś, rjeśaz, wjacor, wjedro usw.

Vgl. 71.

70

Den Buchstaben j schreibt man nach den Konsonanten g, k nur in der ersten Silbe des Wortstammes und wenn der Vokal a folgt.

Beispiele:

gjagaś, gjangliś, gjarb, gjardło, gjardy, gjarnc, gjarsć usw.

kjagaś, kjarcma, kjarchob, kjarl, kjarmiś, kjawkaś usw.

71

Den Buchstaben j schreibt man innerhalb eines Morphems auch nach Konsonanten, die unter 69 und 70 nicht aufgeführt sind, und zwar, a) in den beiden Wörtern djaboł und djas und deren Ableitungen b) in Namen und Fremdwörtern: Wolodja, Katja, Wasja, fjord, bataljon, medalja.

72

Der Buchstabe j wird innerhalb eines Morphems zwischen den Konsonanten b, m, n, p, r, w und den Vokalen i, ě nicht geschrieben.

Beispiele:

jichna nich, kuchnjaw kuchni, murjana muri, cerkwjaw cerkwi, (britwej) – na britwi, škrjadwě škrě, (kšej) – do kšwě

Aber: Katjawó Katji, Wasjawó Wasji

73

Den Buchstaben j schreibt man nach den Konsonanten f, v und nach dem Vokal u bei der Deklination von Namen und Fremdwörtern in der Endung -je.

Beispiele:

pśi girafje, na fejfje, w Bratislavje, pśi Václavje, w Dessauje

74

Den Buchstaben j schreibt man in Ableitungen, deren Ausgangsform (Wortbildungsbasis) ebenfalls mit j geschrieben wird.

Beispiele:

diskusijny (weil: diskusija), akcijny (weil: akcija), kšejny (weil: kšej)

Aber: śpiny (weil: śpa), kulrabij [woglědaś se pśeměnjenja]

Aber: śpiny (weil: śpa), kulirabij kulrabij

75

Den Buchstaben j schreibt man nie vor dem Vokal y.

76

Den Buchstaben j schreibt man in Ableitungen auch nach d, t, z, wenn diese Konsonanten zum Präfix gehören und das Grundwort mit dem Buchstaben j beginnt.

Beispiele:

pódjěś (pód + jěś), wótjěś (wót + jěś), rozjasniś (roz + jasniś), zjadnaś (z + jadnaś) usw.

Auch: njezjapki

77

Den Buchstaben j schreibt man stets vor dem Buchstaben ź, wenn im Wort vor dem ź ein deutlicher j-Laut zu vernehmen ist.

Beispiele:

cejźawka, chójźiś, ajźu, popajźeństwo, sajźaś, sejźeś, srjejź, swajźba, swójźba usw.

78

Den Buchstaben j schreibt man nicht vor dem Buchstaben ź, wenn im Wort vor dem ź kein j-Laut zu vernehmen ist.

Beispiele:

br, chł, nakłony, nar, r, škóź usw.

79

Den Buchstaben j schreibt man nie vor ń.

Beispiele:

kóńc, kórj, m, śki, žska, ź usw.

80

Der Buchstabe j wird auch im Wort zemja und seinen Ableitungen nicht geschrieben, obwohl vor m ein j zu hören ist.

81

Den Buchstaben j schreibt man nicht in den Wörtern dešć und pšec.

82

Den Buchstaben j schreibt man in allen präfigierten Verben und deren Ableitungen mit -źeś und -śpiś, die jedoch in der Gegenwartssprache nicht mehr frei auftreten.

Beispiele:

jźeś, zajźeś, zajźowaś, zajśpiś, pódejśpiś, wujśpiś, jźeśe, zajźowa, zajźowadło, pódejśpjony, pódejśpnik, zajśpjaŕ usw.

Aber: pśiśpiś

83

Den Buchstaben j schreibt man in den Imperativformen der Verben, deren kurzer Präsensstamm auf j auslautet, auch wenn das j nach einem i unausgesprochen bleibt.

Beispiele:

źěłaj!, doj!, ryj!, bij!, pij!, wij! (weil: źěłaj-u, doj-e, ryj-u, bij-u, pij-u, wij-u) usw.

84

Der Buchstabe j wird in den Imperativformen der Verben nicht geschrieben, wenn der kurze Präsensstamm auf zwei Konsonanten auslautet.

Beispiele:

mysli se!, spi!, śěgni!, wezmi!, wukni!, zni!; auch: źi! (weil: mysl-e, sp-ě, śěgn-u, wezm-u, wukn-u, zn-ě) usw.

85

Den Buchstaben j schreibt man sowohl in folgenden präfigierten Wörtern und deren Ableitungen als auch solchen Wortgruppen, in denen der Akzent auf die Präposition vorverlagert wird und in denen zwischen dem Präfix bzw. der Präposition und dem Grundwort ein deutlicher j-Laut zu vernehmen ist.

Beispiele:

Substantive:

śpa: najśpa, wejśpiny, do jśpy, ku jśpě, we jśpě usw.

śma: zajśmiś, zajśmitosć, do jśmy, we jśmě usw.

gra: na jgru, pśede jgru usw.

wjas: najs, wejsanaŕ, do jsy, we jsy usw. Merke: Das Wort wjas wird in allen abhängigen Fällen mit j geschrieben: jsy, jsu, jsow, jsami usw.

Verben:

hyś (du, źoš usw.): dojś, wobejźe, zajšeł, njejdu (aber: njeźěch) usw.

byś (som, sy usw.): njejsom, njejsy, njejsmy usw.

(-mjeś): najmjeś, jmjeś, zajmjeś usw.

(-śpiś): dojśpiś, zapiś usw.

graś (graju, grajoš usw.): Beim Verb graś ist die j-Schreibung nicht obligatorisch. Folglich: nagraś und najgraś pśegraś und pśejgraś zagraś und zajgraś usw.

Merke: Der Buchstabe j wird nicht geschrieben, wenn in den oben angeführten Beispielen die Präposition oder das Präfix auf -i auslauten: pśi graśu, pśigraś, pśi śpě, pśi śmě, pśidu, pśimjeś, pśiśpiś usw.

Aber: pśi jsy, pśi jsach usw.

86

Den Buchstaben j schreibt man in allen auf -ojski und -ojstwo auslautenden Wörtern. In dieser Position (zwischen -o- und -ski bzw. -stwo) wird nie ein w geschrieben.

Beispiele:

Žylojski, rusojski, francojski, pismojstwo, kralojstwo, wucabnikojstwo usw.