Maminorěcna dolnoserbšćina

Nagrawanja

Za cas projekta (2011-2015) jo nastało dogromady wušej 100 góźin nagrawanjow. Te su se napórali na 22 městnach w Dolnej Łužycy a dodatnje na 6 městnach w srjejźnej Łužycy.

Na toś tom boce su se wšykne nagrawanja zestajili w formje lisćinowu (za Dolnu a srjejźnu Łužycu) a kórtowu za pśeglěd. Lisćinje se rědujotej pó městnach nagrawanja, pón pó datumje rozgronow. Wjele rozgronow jo źělonych do wěcej jadnotliwych nagrawanjow; źěle su se pśenumerěrowali.

K lěpšej orientaciji su se nagrawanjam pśirědowali krotke tematiske wopisanja. Gaž na wuzwólone wopisanja kliknjośo, pśiźośo k zukowemu a tekstowemu materialoju.

Nagrawanja z Dolneje Łužyce

Kórta z městnami nagrawanja w Dolnej Łužycy

Barbuk

Bórkowy

Brjazyna

Chóśebuz

Depsk

Dešno

Drjejce

Drjenow

Groźišćo

Hochoza

Janšojce

Majberk

Mazniki

Móst

Picnjo

Prjawoz

Škódow

Strjažow

Turnow

Wjerbno

Zaspy

Žylow

Nagrawanja ze srjejźneje Łužyce

Kórta z městnami nagrawanja w Slěpjańskim regionje

Bluń

Dźěwin

Lipsk

Miłoraz

Rowne

Trjebin

Zabrod