Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.1.3.12.Pismik ń

53

Den Buchstaben ń schreibt man nie vor Vokalen.

54

Bei der Wort- und Formenbildung ändert der Buchstabe ń seine Schreibung. Er wird vor den Vokalen a, e, o, u als nj und vor den Vokalen i, ě als n geschrieben.

Beispiele:

ńnje, njeńc, njecy usw.

kamjeńkamjenja, kamjenjany, kamjenjowěda usw.

brońz bronju, wobronjony, wobronjenje usw.

ńwjele kóni

55

Den Buchstaben ń schreibt man am Wortende maskuliner und femininer Substantive.

Beispiele:

Maskulina: gelń, grjebjeń, jaseń, jeleń, kamjeń, ń, kórjeń, pjeršćeń, rjemjeń, stopjeń, swěźeń, śerń, tatań, wogeń, žeń, źeń

Feminina: bójazń, broń, dań, dłoń, jabłoń, kazń, mań, płoń, prozń, seń, soń, šerizń, toń, tuń, ń, zakazń

56

Den Buchstaben ń schreibt man in allen Imperativformen der Verben auf -nuś, -niś und -njeś, sofern die Imperativendung i nicht auftritt.

Beispiele:

cyń!, cyńtej!, ń!, ńśo!, leń!, napołń!, napołńtej!, njewóryjń!, njezagiń!, njezgińmy!, seń se!, stań!, zwóń!

57

Den Buchstaben ń schreibt man unmittelbar vor dem š der Komparativ- und Superlativformen der Adjektive, deren Stamm im Positiv auf n auslautet.

Beispiele:

(nej)bruńšy, (nej)rańšy, (nej)šykowańšy, (nej)tuńšy

58

Den Buchstaben ń schreibt man in allen Wörtern, die auf -ańc, -ańca, -aństwo, -eńc, -eńca, -eństwo, -zń und -ański, -eński, -oński, -yński auslauten.

Beispiele:

wótpósłańc, tykańc, chytańca, kopańca, zemjaństwo, měsćaństwo, młoźeńc, gósćeńc, mjerwjeńca, wustajeńca, wobsejźeństwo, młoźeństwo, cłoństwo, pśijazń, šerizń, wejsański, słowjański, wobsejźeński, cłoński, łoński, łatyński usw.

Merke: In allen Wörtern, die auf -inski, -instwo, -ojnski, -ojnstwo auslauten, wird der Buchstabe ń nicht geschrieben: wósobinski, chinski, wójnski, swinstwo usw.

59

Den Buchstaben ń schreibt man nie in Substantiven, die auf -anka bzw. -anki auslauten und die auf ein Verb bzw. Verbalsubstantiv (Wortbildungsbasis) zurückgehen.

Beispiele:

cytanka, chowanka, chytanka, kreslanka, mólowanka, nosanki, pólewanka, pówóstanki, rozpadanki, schadowanka, skazanka, wudanki, wustśiganka

Aber: bańka, cańka, rumańki, sańki

60

Den Buchstaben ń schreibt man in allen Substantiven, die auf -eńka, -eńki, -eńko auslauten und die auf ein Verb bzw. Verbalsubstantiv (Wortbildungsbasis) zurückgehen.

Beispiele:

bydleńko, chłošćeńka, dopomnjeńka, twarjeńko, Wustuźeńki (Flurname), žywjeńko

Aber: denko, kamjenki, kólenko, senko

61

Den Buchstaben ń schreibt man in allen Substantiven, die auf -ańko auslauten und die auf ein Verb bzw. Verbalsubstantiv (Wortbildungsbasis) zurückgehen.

Beispiele:

gódańko, kólebańko, powědańko, spańko, spiwańko, wulicowańko

Aber: ranko

62

Vor Konsonanten schreibt man den Buchstaben ń in oft gebrauchten Wörtern und deren Ableitungen.

Beispiele:

brjeńk, byńcaś, ńtwa, ńc, lubańk, pjeńk, słyńco, stuźeńk, swińc, špjeńc, śańki, tśeńtśliś, wuměńk, zachopjeńk, zeleńk, źeńk

Aber: gronko, pójedank, pócynk, pśidank, sajźonk, wenk, znank