Informacije

Dolnoserbski.de co dłujkodobnje tak wjele ako móžno informacijow wó dolnoserbšćinje k dispoziciji stajiś. K tomu słužy teke Słownik rěcnych wobrotow a pśisłow (SRWP), w kótaremž su zezběrane w šyrokem zmysle idiomatiske wuraze, kótarež se namakaju w NDW. Rowno až njejadna se hyšći wó wědomnostny frazeologiski słownik, zmóžnijo jadnotne wobźěłanje datow słownikow z wšakich casow (Zwahr 1847, Muka 1911–1928, Šwjela 1961, Starosta 1999) spěšny pśistup k wósebnemu rěcnemu bogatstwu: Wšojadno, lěc cośo wěźeś, cogodla »někomu Serb na gubu bijo«, »flejšaŕ lindobarjoju pśez wokno glěda« abo »někomu rak do woblica skócyjo« – SRWP póbitujo malsny pśistup k datam.

Struktura artiklow

Jadnotliwe słownikowe artikle njejsu w jadnakej měrje wobźěłane. Dogromady jo se z NDWja ekstrahěrowało něźi 8.500 frazeologiskich jadnotkow w šyrokem zmysle. Pó wótpóranju wóspjetowanych wustupowanjow w słownikach jo zwóstało něźi 6.500 jadnotkow (inkl. wariantow). Jim napśeśiwo stoj, mimo pósłownych pśełožkow, něźi 2.400 nimskich móžnych (pśibližnych) wótpowědnikow a 2.100 wopisanjow wóznama. Dajo toś artikle z połnym wopisanim a take, w kótarychž jawi se mimo zakładneje formy jano pokazka na žrědło. A eksistěruju mjazykšace. W slědujucem pśedstajiju se jadnotliwe źěle połnego wopisanja.

zakładna forma »pśi klěbje byś«
Słowa ze zakładnych formow se namakaju pśi pytanju z opciju »(pytaś w) frazeologizmach (ds)«.
aktualizěrowana zakładna forma »něchten jo pśi klěbje«
(Pla wšakich frazeologizmow zasunjo se how komentar, kenž pokažo na pś. na to, až jadna se wó zestarjete abo dialektalne formy, wó dwóju formulu, botaniske mě a pódobne.)
pósłowny nimski pśełožk »bei Brot sein«
Słowa z toś tych pśełožkow se namakaju pśi pytanju z opciju »(pytaś w) pósłownych pśełožkach (ni)«.
wopisanje wóznama (dolnoserbski): »pśistajony byś, zasłužyś«; »(chudoby dla) jano klěb jěsć«
Słowa z dolnoserbskich wóznamowych wopisanjow se namakaju pśi pytanju z opciju »(pytaś w) wóznamach (ds)«.
wopisanje wóznama (nimski): »angestellt sein, Geld verdienen«; »(der Armut wegen) nur Brot essen«
Słowa z nimskich wóznamowych wopisanjow se namakaju pśi pytanju z opciju »(pytaś w) wóznamach (ni)«.
móžnej (pśibližnej) nimskej wótpowědnika (how za prědny wóznam): »in Lohn und Brot stehen«, »sein Brot verdienen«
Słowa z móžnych (pśibližnych) nimskich wótpowědnikow se namakaju pśi pytanju z opciju »(pytaś w) wóznamach (ni)«.
žrědle (ako pokazka do NDWja): »pśi klěbje byś, Starosta 1999«, »wón jo pśi klěḃe, Muka 1911–28«