Dolnoserbske wugronjenje

Wupóžycenje

Proces a wuslědk pśewześa rěcnego wuraza z cuzeje rěcy do mamineje rěcy, nejcesćej w takich padach, we kótarychž w swójskej rěcy njedajo žedno pomjenjenje za nowe wěcy resp. wobstojnosći. Pśicyny takich wobwliwowanjow, kótarež se złožuju na rěcny kontakt, laže we wšakich politiskich, kulturelnych, towarišnostnych abo góspodaŕskich wuwiśach (import nowych produktow, zacuśe prestiža, twórjenje lokalnego kolorita, internacionalizacija fachowych rěcow a druge). (...) Wšake wopyty klasificěrowanja wupóžycenjow pó stopnju jich integraciji/asimilaciji do domacneje rěcy (cuze słowo vs. póžyconka) abo pód semantiskim a konstrukcijonelnym aspektom (...) su wunjasli roznogaśonu a nic pśecej pśewidnu terminologiju. Nic na kóńcu zalažy to teke na tom, až pózakšywaju a prěkuju se wjelerake aspekty pśi twórjenju wupóžycenja.

Cuze słowo

Wuraz, kótaryž jo se pśewzeł z cuzeje rěcy (cesto rownocasnje z pomjenjowaneju wěcu resp. ze zapśimjeśim). Na rozdźěl k póžyconce njejo typiske cuze słowo pó zněśu, pisanju a fleksiji (hyšći) integrěrowane do rěcnego systema. Weto jo granica mjazy wobyma stopnjoma wupóžycenja běžna a dajo se na zakłaźe rozdźělnych normow pśi wupóžycowanju jano za kuždu rěc samu za se póstajiś.

Pśikłady za cuze słowa w dolnoserbšćinje: baisse, minijob, bravissimo.

Póžyconka

We wuskem zmysle: na rozdźěl k cuzemu słowu take wupóžycenja rěcy A z rěcy B, kótarež su se pó zněśu, pisanju a fleksiji połnje pśipódobnili rěcy A: nimski Fenster z łatyńskego fenestra, nimski Wein z łatyńskego vinum, francojski choucroute z nimskego Sauerkraut.

Póžyconki w dolnoserbšćinje su na pś. šula, fijołka, lazowaś.

Glědaj teke: Wugronjenje cuzych słow a póžyconkow w dolnoserbšćinje.

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).