Dolnoserbske wugronjenje

Pismik a zuk

Nejmjeńše wobstatki (segmenty) powědanego słowa su zuki. Až móžo se słowna forma wiźeś ako rěd zukow, wuwědobnijo se wětšynje powědarjow akle, gaž wuknu pisaś a cytaś. Na zakłaźe rěda pismikow w pisanem słowje wótwóźuju rěd zukow powědanego słowa, teke gaž pśirědowanje njejo pśecej na jadnoru wašnju móžne. (...)

Za swóju ortografiju wužywa nimšćina (a teke serbšćina – pśisp. redakcije boka) zgromadnje z wjele drugimi rěcami łatyński alfabet. Kužda z tych rěcow wužywa alfabet pó swójom nałogu, a wjele z nich jen glědajucy na wósebne pominanja změnijo. Poměr mjazy zukom a pismikom njejo weto we wětšynje rěcow jadnozmyslny. (...)

Aby zukowa struktura słow se mógała wopśimjeś a registrěrowaś, musy se jich wugronjenje pótakem dokradnjej zasej pódaś, ako jo to z łatyńskim alfabetom móžne. Mimo togo dej se pśedstajiś wugronjenje tak, až dajo se pśirownowaś z wugronjenim słow drugich rěcow. Tomu zaměroju słuže specielne zukowe pisma (fonetiske pisma, fonetiske alfabety), kótarež wopśimjeju wjele wěcej znamuškow ako alfabet nimskeje ortografije. Nejwěcej rozšyrjony mjazy zukowymi pismami jo Mjazynarodny fonetiski alfabet (IPA – International Phonetic Alphabet).

Teke pśi wopisowanju zukow serbšćiny wužywaju se symbole IPA. Jadnotliwym pismikam a wězbam pismikow, kótarež stawnje stoje w špicnych spinkach (na pś. ‹b›), su pśirědowane – wótwisnje wót jich pozicije – wótpowědujuce zuki w rožkatych spinkach (na pś. [b]). Nalicyju se relewantne artikulatoriske pśiznamjenja zukow. Nałožowane symbole a pśispomnjeśa k wuzwólonym konwencijam IPA namakaju se we wótrězku Zuki dolnoserbskeje rěcy.

Dalej wjeźece informacije wó Mjazynarodnem fonetiskem alfabeśe (IPA) namakaju se na internetowem boce Mjazynarodnego fonetiskego towaristwa resp. na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).