dolnoserbski.de

Stawizny boka

31.03.2023
Wózjawjenje prědneje zběrki „Noweje leksiki“.
30.03.2023
Rozšyrjenje boka „Dolnoserbske mjenja“ wó dalše 50 artikelow z rozkłaźenjami mjenjow.
20.06.2022
Rozšyrjenje boka „Dolnoserbske mjenja“ wó dalše 100 artikelow z rozkłaźenjami mjenjow.
31.01.2022
Wózjawjenje „Dolnoserbskeje digitalneje biblioteki“ z digitalnymi wersijami historiskich dolnoserbskich śišćow.
12.01.2022
Rozšyrjenje boka „Dolnoserbske mjenja“ z mjenjami sedlišćow a zastojnstwowych jadnotkow w Sakskej.
16.06.2021
Rozšyrjenje boka „Dolnoserbske mjenja“ z modularnym rozkłaźenim wóznamow mjenjow.
02.02.2021
Pśidaśe familijowych mjenjow a pśedmjenjow do boka „Dolnoserbske mjenja“ (dotychměst „Dolnoserbske městne mjenja“).
26.06.2020
Rozšyrjenje boka „Dolnoserbske městne mjenja“ wó mjenja sedlišćow a zastojnstwowych jadnotkow w Bramborskej zwenka serbskego sedleńskego ruma.
05.06.2020
Rozšyrjenje „Dolnoserbskego tekstowego korpusa“ z nowym interfaceom za komfortne pytanje a z nowymi tekstami.
19.03.2020
Wózjawjenje serwisa wó serbskich mjenjach, ako w prědnej wersiji prezentěrujo informacije wó městnych mjenjach w dolnoserbskem sedleńskem rumje.
25.02.2020
Zatwarjenje póla za centralne pytanje serbskich słow na głownem boce serwisa.
15.11.2019
Myto za dolnoserbski.de: Ministaŕstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborska jo w swójom prědny raz wustajonym wuběźowanju „Serbski pśichod: Łužyca – Sorbische/wendische Zukunft: Lausitz“ mytowało „natwaŕ a wutwaŕ internetowego portala www.dolnoserbski.de / www.niedersorbisch.de“ z kategorije pśesegajucym wósebnym mytom za „směr dawajuce projekty“. Myto jo dotěrowane z 10.000 euro. Źěkujomy se za pśipóznaśe našogo lěta dłujkego źěła! (Mytowe pjenjeze budu se wužywaś za dalšne slěźenja na dolnoserbskem pólu.)
13.06.2019
Rozšyrjenje boka „Dolnoserbski pšawopis“ wó modul za pytanje dolnoserbskich słow, wěcejsłownych wurazow a fleksiskich formow.
06.05.2019
Wózjawjenje boka „Dolnoserbske wugronjenje“ z informacijami a pórucenjami k dolnoserbskemu wugronjenju.
22.08.2018
Digitalna edicija dolnoserbskeje Biblije z lěta 1868 w originalnem a źinsajšnem pšawopisu.
26.10.2017
Prědne wózjawjenje boka „Maminorěcna dolnoserbšćina“ z něźi 100 góźinami zukowych nagrawanjow z transkripcijami a pśełožkami tychsamych do nimšćiny.
Zrownju stanjo se nowy interface jadnučka wersija DNWja. Wón jo był južo wót decembra 2015 pśistupny.
06.04.2016
Rozšyrjenje boka „Dolnoserbski pšawopis“ wó softwarowy modul za kontrolu dolnoserbskego pšawopisa.
09.12.2015
Pśistupnjenje nowego wužywarskego pówjercha Nimsko-dolnoserbskego słownika z rozšyrjonymi móžnosćami pytanja a dodatnymi informacijami wó wugronu (awdijowe dataje): Nejpjerwjej pśistupni se něźi 8000 wugronjeńskich datajow, kótarež mógu se na něźi 22000 pozicijach w słowniku wótwołaś. Dalšne awdijowe dataje slěduju. Stary interface DNWja (mimo informacijow wó wugronu) wóstanjo nachylnje aktiwny.
28.10.2014
Pśistupnjenje boka „Dolnoserbski pšawopis“ z informacijami wó dolnoserbskej ortografiji a dalšnych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, kenž pótrjefiju korektne pisanje dolnoserbšćiny.
26.02.2014
Rozšyrjenje portala dolnoserbski.de wó nimski pśistup k internetowej wersiji dolnoserbsko-nimskich słownikow a wó frazeologiski słownik.
29.02.2012
Pśistupnjenje internetoweje wersije styrich nejwažnjejšych dolnoserbsko-nimskich słownikow pśez nowo wugótowany głowny bok informaciskego portala.
15.12.2010
Pśistupnjenje wjelikego źěla dolnoserbskego tekstowego korpusa w interneśe.
26.02.2003
Wózjawjenje portala dolnoserbski.de z prědneju wersiju Nimsko-dolnoserbskego słownika. Wót togo casa se słownik wobstawnje wutwarja.