Dolnoserbski tekstowy korpus

Žrědła

Na toś tom boce namakajośo informacije wó tekstach, ako su wobstatk online-wersije Dolnoserbskego tekstowego korpusa. Jadna se głownje wó historiske teksty až do 1937. Dokulaž su se originalne pšawopise wobchowali, dejało pśi pśeslěźowanju korpusa na wšake pšawopisne warianty se mysliś. Wjeliki źěl wšyknych tekstow wugótuju lětniki dolnoserbskich casnikow, kótarež wětšy part se zespominaju pód mjenim „Bramborski Casnik“. Slědujo lisćina do korpusa zapśimjetych casnikowych a casopisowych publikacijow.

BSC-*-*
Bramborski Ser(b)ski Casnik, 1848-1880
BN-*-*
Bramborske Nowiny, 1881-1885
BC-*-*
Bramborski Casnik, 1886-1918
SC-*-*
Serbski Casnik, 1921-1933
NSC-*-*
Nowy Serbski Casnik, 1923
Prat-*
Pratyja, Budyšyn, Chóśebuz, Wórjejce 1881-1885, 1887, 1894, 1895, 1925-1933, 1935-1937
WOS_PiJa
Woßadnik. Zerkwine poẃeſcźi ſa Pizańſku a Janſchojſku woßadu, 1904, 1905
WOS_CB-*
Wosadnik. Cerkwine powěsći za Chośebusku serbsku wosadu, 1905
WOS_DL-*
Wosadnik. Cerkwine powěsći za dolno-łužyske serbske wosady, 1907

Teke dalšne, wětšy part beletristiske teksty su se digitalizěrowali. Jadna se mj. dr. wó kniglicki, ako wót kóńca 19. stolěśa jo wudawała Maśica Serbska. Wjeliki źěl toś tych tekstow su pśełožki z nimšćiny a drugich rěcow, cesto źo wó pótwarjecu literaturu z nabóžninskim wopśimjeśim. To zestajenje wopśimjejo wjeliki źěl dolnoserbskich beletristiskich tekstow pśed 2. swětoweju wójnu. Slědujo lisćina tych tekstow, ako su za online-rešeršu pśistupne.

MWi_Hanka
Andricki, M., Hanka. Powěsć z našych Błotow [Witkojc, M.], Budyšyn 1928
MWi_Sb
Bóſch-Fidus, Sserbowka. Hiſtoriſki roman ſ 15. ſtolěſcha. Stawa ße w Dolnej Łužyzy [Witkojc, M.], Chóśebuz 1927
ACe_SbHo
Černý, A., Serbske hobrazki, 1930
MWi_KoPo
Chocholoušek, P., Kosowe Polo. Wulicowanje ze serbskich statkow [Witkojc, M.], Chóśebuz 1923
MWi_DobWjac
Dobry wjacor. 34 narodnych spiwanjow za měšany chór na 4 a 5 głosy [Pilk, J. / Witkojc, M.], Budyšyn 1925
BSwj_GoRa
Godowna radosć. Wobraz z wejsańskego žywjenja [Šwjela, B.], Chóśebuz 1922
AHau_Gen
Hausig, A., Genovefa. Źiwne tšojenje ze starodawnych casow, Wórjejce 1886
BKru_WerZna
Hubrig, J., Wěrny znańk Chinajskego missioństwa z měnim „Li-Thyung-yin“ abo: „Li-Tšungin.“ [Krušwic, B.], 1901
BSwj_NjeRu
Hus, J., Njemějachu ruma. Waldensarje [Šwjela, G.], 1921
HJo_Bogum
Jordan, H., Bogumił abo biblija wumožo wot smjerśi, Chóśebuz 1921
HJo_JaZen
Jordan, H., Jaden źeń z Jezusowego žywjenja we Kapernaumje, Budyšyn 1893
HJo_PrZasLet
Jordan, H., Prěne źaseś lět „Maśicy Serbskeje“ we Dolnej Łužicy, Wórjejce 1891
HJo_BiWu
Jordan, H., Bibliske wulicowanja ze starego testamenta, Wórjejce 1894
HJo_KSL
Jordan, H., Kužde sto lět - nowy swět. Ale ta Boža gnada wostanjo nimjernje, 1900
HJo_DSH
Jordan, H., Droḃeńze ſe ßerbſkeje hiſtorije. K 25 lětnemu ſałožeńſkemu ßẃeźeńu Maſchize Sserbſkeje w Dolnej Łužyzy, Wórjejce 1905
KSwj_WKF
Klein, K., Wojnſka kronika Fröſchweilera pla Wörtha Elſaßſkem. [Schwela, Chr.], Wórjejce 1896
KSwj_WKFL
Klein, K., Wojnska kronika Fröschweilera pla Wörtha Elsaskem [Šwjela, K.], 1896
MK_SbSwa
Kosyk, M., Serbska swajźba w Błotach, Wjerbno 1882
MK_PsMaGe
Kosyk, M., Pśerada markgrofy Gera, Budyšyn 1924
MK_Pes1
Kosyk, M., Pěsnje. 1. źěl [Šwjela, B.], Budyšyn 1929
WNo_KrS
Kriſtußzowe ſcherṕeńe a humŕeſche ſa kſchěſcźijańſke domy ... [Nowy, F. W.], Wórjejce 1897
DGl_Bjat
Modlarske knigły za kśesćijańske źiśi [Głowanus, D.], Chóśebuz 1923
MWi_WGro
Němcová, B., W groźe a pod grodom, 1932
MWi_ZiBara
Němcová, B., Źiwa Bara, 1931
MWi_Bar
Němcová, B., Baruška [Witkojc, M.], Chóśebuz 1930
MWi_Luz
Páta, J., Łužyza [Smoler, J. A. / Witkojc, M.], Budyšyn 1923
NN_KoSn
Riese, M., Šwjela, Chr., Jordan, H., Kopa ßnopow. To jo 60 rédnych hulizowańow ſa młodych a ſtarych, Wórjejce 1891
NN_Robin
Robinson. Rědne wulicowanje wosebje za młodych luźi [Bronisch, G., Šwjela, K., Jordan], Wórjejce 1892
FrRo_WDP
Rocha, Fr., Wěnašk dolnoserbskich pěsnjow, Budyšyn 1908
HJo_MiBo
Rojova, K., Ḿertynko ßłucha na Bože ßłowo. Mimo Boga na ßwěſche [Jordan, H.], 1903
MWi_MiBo
Rojova, K., Mimo Boga na swěśe [Witkojc, M.], Budyšyn 1926
MWi_Sluz
Rojova, K., Słužabnik [Witkojc, M.], Budyšyn 1924
JSu_Lese
Sauerwein, G. J. J., Leśe - Woda abo Wucba mimo płoda. Serbske postrowjenje z wusokeje połnocy, Budyšyn 1885
HJo_StySpi
Styrigłosne spiwanja za mužske towarstwa [Kocor, K. A. / Jordan, H.], Budyšyn 1886
KSwj_SbC
Šwjela, Chr., Chriſtian Schẃela, ßerbſki Zaßnikaŕ. Jogo žyẃeńe, wot ńogo ßamego hopißane, Chóśebuz 1927
BSwj_SynPij
Šwjela, G., Syn pijancowy, Wórjejce 1903
JTes_KejWyl
Tešnaŕ, J. B., Kejžora Wylema I. žywjenje a statki. Kralowěrnemu serbskemu ludoju, Wórjejce 1888
JTes_SbSlo
Tešnaŕ, J. B., Serske Slowa k serskem Hutšobam, 1853
JTes_Bjat
Tešnaŕ, J. F., Nowe ßerbſke módlitwy abo bjatowaŕſke knigły ſchyknym ßerbſkim domam a bogabojaſnym duſcham. póruzone wót J. F. Teſchnarja, Nidańſkego fararja, Budyšyn 1895
MBro_TroCho
Trošt chorym a tužnym [Broniš, M. B.], Wórjejce 1901
HJo_WGS
Wěnašk godownych spiwanjow serbskim źiśam k bogoju wobraźone [Jordan, H.], Budyšyn 1922
MWi_DsbBa
Witkojc, M., Dolnoserbske basnje, Budyšyn 1931
MWi_CeBa
Witkojc, M., Cesna bańka abo Woškalawske wotposłance, Budyšyn 1922
MWi_WBK
Witkojc, M., Wěnašk Błośańskich kwětkow, Chóśebuz 1934
NN_WjeLub
Wjelika lubosć. 30 serbskich ludowych spiwow za měšany chór ... [Krawc, B.], Budyšyn 1923