Dolnoserbski tekstowy korpus

(standardne pytanje w starem korpusu)

Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta prezentěrujo Wam how zběrku dolnoserbskich tekstow, až do lěta 1937, za korpusowe rešerše. Originalny pšawopis jo wětšy part se wobchował, na což dejało se pśi wótpšašowanju źiwaś. Do pytanja w korpusu naraźijomy, se wopóznawaś z dokradnjejšymi informacijami wó tom.

pomoc pśi pytanju

Napšašowanje »fararjom«, wuslědki 1-41 wót 41.

1bjatowanje pſchiźechu , podach ße ſ k . fararjom Pankom ßobu do Boźego doma . Katechumenow ,BSC-1862-050
2. – Ako béch ße ſ k . fararjom Broniſchom na wutſchobnu wiſu roſcźognowal a podla kBSC-1862-051
3dńu bu tež jogo źowka Lenka ſ knéſom fararjom Wenzkem w Şchprejzach wérowana . Zeła wjaß béşchoBC-1899-039
4we Gornej Łužycy . Tśiźasća lět běšo z fararjom w staroluterskej wosaze we Wukranećicach . Jogo wosebnySC-1921-011
5cerkwju do Chośebuza a jo tam z nižšym fararjom był až do 1910 . Swojogo starstwa joSC-1924-001
6Serb a amtski zastojnik ; běšo ze Zalěžćańskim fararjom gromaźe studował , togodla jo teke rad fararjowuSC-1924-041
7. Won běšo roźony w Mužakowje , z fararjom pak běšo w Friedersdorfu pla Beskowka , źožSC-1925-003
8Ako běšo ceremonija dokońcona , wobcakachu wence za fararjom , ako won z cerkwje wustupi , wrośichuSC-1926-003
9pśiźe ned do Gorneje Łužycy a bu z fararjom we Łazu pla Wojerojc , źož 32 lětSC-1926-032
10, " pojźośo zasej se modlit z knězom fararjom ? " " Pojdu , moj golack ,SC-1926-033
11" Chto pak pojźo se pomodlit z knězom fararjom źins wjacor ? " " Och , wěrSC-1926-034
12: " Mertyn pojźo se modlit z knězom fararjom město stareje mamy . Bur glědašo z poźiwanjomSC-1926-034
13. Kaž kužde lěto śěgnuchu te źiśi z fararjom a šularjoma spiwajucy a pod zwonjenim do cerkwjeSC-1926-035
14, ako běchu tam pśišli , ze swojim fararjom do Rakec a ducy grajachu jim gerce aSC-1926-043
15, ga jo słušnosć starjejšeju , togodla se fararjom rozgroniś . Cesto buźotej se tak śěža aSC-1933-012
16mogu se hyšći pśed smjerśu z našym knězom fararjom rozdźěliś . Pojźćo ku mnjo , kněz faraŕACe_SbHo
17" How su te hyäny ! Daśi pśed fararjom swoj slědny Woścnas bjatuju ! zesobu ! "KSwj_WKFL
18wuknješo na duchownem seminaru a bu z lutherskim fararjom we wšakich nimskich wosadach . Lubosć k SerbstwuMK_Pes1
19) nic serbskego njerozmějucym ( ? ) , fararjom wobsajźona jo . Bog daj , aby taJSu_Lese
20chylku drěmašo a po podwjacerku grajašo z knězom fararjom a cerkwjownikom młyna . Wona pak gronjašo swojomuMWi_ZiBara
21njewiźešo , ale gaž jo jěła z knězom fararjom do bliskego města k cerkwińskej wušnosći na mšuMWi_ZiBara
22, pogroni se z Karlinku a z knězom fararjom a ako mějašo jeju pśilubjenje , wupšosy sebjeMWi_ZiBara
23źěšo na faru . Bara stojašo pśed knězom fararjom . " Sy ty była to tšašydło ?MWi_ZiBara
24Ta źowka Janšojskego fararja běšo ženjona z wušym fararjom Rochu we Wětošowje . Wona mějašo šesć źiśiPrat-1928
25Lukasa ; druga źowka jo ženjona ze prědnym fararjom na tej samej cerkwi z mjenim Elsassar .Prat-1928
26kśesćijanskeje mysli , ale w někotarych dypkach z fararjom njezgłosy . Tak won źašo : " CartPrat-1931
27pla Wojrjejc . Handrij Zejlaŕ běšo tam z fararjom a jo wumrěł 1872 . Won jo wjelginPrat-1932
28pśiśła , až za Zejlarjom běšo tam z fararjom jaden syn našogo ludu , kněz Krygaŕ zPrat-1932
29bejnych źiśi ; jadna źowka běšo ženjona z fararjom Muchu we Brjazynje , jaden syn běšo faraŕPrat-1932
30zapust tak swěśiś , aby se njetrjebali pśed fararjom sromaś . Do togo slědnego casa prěku zapustaPrat-1933
31teje wosady njasešo . Nejdlejšy cas jo z fararjom Albinom , kenž 60 lět dobry pastyŕ tejePrat-1935
32a lěpjej doznali . Serbske prjatkowanje jo z fararjom Bronišom pśestało . Ale kantoroju běšo tych serbskichPrat-1935
33zasej možašo domoj se wrośiś a bu z fararjom w Krosćicach , znatej a wjelikej cystoserbskej wosaźePrat-1936
34był Johann Meyer . Prědku won běšo z fararjom we Gorjenowje wot lěta 1634 . Źo joPrat-1936
35njegroni słowka . Dalej źěchu wobraźowarje z jich fararjom pśez śamnu gasku a wuski dwor a potomWOS_CB-1905-001
36faraŕ wordowa , a źowku , kenž z fararjom Gibeliusom w Liškowje ženjona běšo . Cerkwine powjesćiWOS_CB-1905-009
37164 , ze jsow 49 , zakopowanjow z fararjom ( abo ze spiwanim ) 363 , zeWOS_DL-1908-001a
38njejo mimo žognowanja wot njeje šeł . Z fararjom pśepowjedašo kradu , kak zakopana byś kśěła .WOS_DL-1908-003a
39. Wosada možo ned swoje mysli nad nowym fararjom wugroniś abo sebje 1 tyźeń casa k tomuWOS_DL-1908-004a
40Kuhnert z Chośebuza k wejsańskim a z Picańskim fararjom na hołtaŕ k wužognowanju tych orglow . WonWOS_DL-1908-009a
41swojźba pśemodli se na kolenach sobu z tym fararjom , kenž tak swoju modlitwu wobzamknu : "JTes_KejWyl