Pšawopisna kontrola

Na toś tom boce pśistupni se modul za dolnoserbsku pšawopisnu kontrolu (něnto 3. wersija).

Póbitowany rěd jo nastał we wótnožce za dolnoserbske slěźenja Serbskego instituta.

Prědna wersija pšawopisneje kontrole (wózjawjona 06.04.2016) jo se zepěrała w głownem na rěcne pódaśa Nimsko-dolnoserbskego słownika (M. Starosta, E. Hannusch, H. Bartels, 2003-2018). Druga wersija (22.03.2018) jo se rozšyriła z materialom Dolnoserbsko-nimskego słownika (M. Starosta, 1999) a dodatnje z Terminologiju za pśedmjat matematika (Rěcny centrum WITAJ, 2016). Něntejšna, tśeśa wersija (17.09.2018) jo se dopołniła ze swójskimi mjenjami, głownje ze Słownika dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow (A. Muka, 1911-1928), dodatnje teke z dalšnych staršych słownikow (B. Šwjela, 1961 a J. G. Zwahr, 1847) a z drugich žrědłow (T. Meškank, Serbske pśedmjena; materiale wót DSRK). W pśichoźe maju se wopśimjeśe a funkcionalnosć modula rozšyrjaś.

Prědna wersija pšawopisneje kontrole jo se financěrowała późělnje wót Serbskego instituta, Rěcnego centruma WITAJ a Domowiny. Wuwiśe wersijowu 2. a 3. jo se spěchowało wót Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow, wobzamknjonych wót wótpósłańcow Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.

Z pśicynow, ako njejsu zawinowane wót Serbskego instituta, móžo se pšawopisna kontrola tuchylnje jano nałožowaś za wótwórjone formaty. Dla togo njepóbitujo se how žeden pšawopisny rěd za proprietarne formaty, na pś. za Microsoft Office. Naźejamy se, až móžomy w pśichoźe póbitowaś rozwězanja teke za take formaty.

Pšawopisna kontrola za OpenOffice a LibreOffice

alternatiwnje:

  1. Składujśo dataju (Ziel speichern unter...) dict-dsb-de-20180917.oxt na swójom kompjuteru.
  2. Startujśo Open/LibreOffice a jogo Extension Manager (w meniju Extras → Extension Manager).
  3. Pśidajśo nowe rozšyrjenje (Hinzufügen) a wuzwólśo do togo składowanu dataju (dict-dsb-de-20180917.oxt).

Pšawopisna kontrola za Mozilla Firefox (Iceweasel a pod.)

alternatiwnje:

  1. Składujśo dataju (Ziel speichern unter...) dict-dsb-de-20180917.xpi na swójom kompjuteru.
  2. W browserje Firefox wótcyńśo Add-ons Manager (źiśo na pś. na adresu about:addons).
  3. Dowólśo instalěrowanje dodanka z dataje (Add-on aus Datei installieren) a wuzwólśo do togo składowanu dataju (dict-dsb-de-20180917.xpi).

Pšawopisna kontrola za Mozilla Thunderbird (Icedove a pod.)

  1. Składujśo dataju (Ziel speichern unter...) dict-dsb-de-20180917.xpi na swójom kompjuteru.
  2. W programje Thunderbird wótcyńśo Add-ons Manager.
  3. Dowólśo instalěrowanje dodanka z dataje (Add-on aus Datei installieren) a wuzwólśo do togo składowanu dataju (dict-dsb-de-20180917.xpi).