Dolnoserbska Biblija 1868

Pṙedne knigły Mojſaßa.

1. Staw.

Stwoṙeṅe togo ßwėta.

1. We *ſachopeṅku ſtwori Bog ṅebjo a ſemju. Jan. 1, 1. 3. Kol. 1, 16. Hebr. 11, 3. Pſ. 33, 6. † Pſ. 102, 26. 2. A ta ſemja bėẜcho puſta a proſna, a wono bėẜcho ſchma na tej dłymi; a *ten Božy Duch ſmawowaẜcho ße na tych wodach. Pſ. 33, 6. 3. A Bog żaẜcho: *wono bużi ßwėtło. A wono bu ßwėtło. 2 Kor. 4, 6. 4. A Bog wiżeẜcho, až to ßwėtło dobre bėẜcho. Ga rosdżėli Bog to ßwėtło wot teje ſchamnoſcżi, 5. A groṅaẜcho tomu ßwėtłu żeṅ, a tej ſchamnoſcżi noz. Ga bu ſ'wjazora a ſe žajtẜchego ten pṙedny żeṅ. 6. A Bog żaẜcho: *wono bużi twardoſcż mjaſy tymi wodami; a ta ßama bużi jadno rosdżėleṅe mjaſy tymi wodami. Pſ. 33, 6. Pſ. 136, 5. 7. Ga hugotowa Bog tu twardoſcż, a rosdżėli *tu wodu ſpoſy teje twardoſcżi, wot teje wody nad teju twardoſcżu. A wono ße ſtanu tak. Pſ. 104, 3. 8. A Bog namėni tu twardoſcż ṅebjo. Ga bu ſ'wjazora a ſe žajtẜchego ten drugi żeṅ. 9. A Bog żaẜcho: wono ße gromaż *ta woda ſpoſy ṅebja na woßebne mėſta, aby ße to ßuche wiżeło. A wono ße ſtanu tak. Hiop 38, 8. 10. A Bog nagroni tomu ßuchemu ſemja, a to ſgromażeṅe tych wodow pomėni won morjo. A Bog wiżeẜcho, až to dobre bėẜcho. 11. A Bog żaẜcho: ta ſemja daj huſ'chojżiſch tẜchawu a ſelinu, kotaraž ße hobßeṁenijo; a płodne bomy, aby kuždy po ßwojom rodu płody pſchiṅaßł, a mėł ßwojo ßeṁe ßam pſchi ße na ſemi. A wono ße ſtanu tak. 12. A ta ſemja da huſ'chojżowaſch tẜchawu a ſelinu, kotaraž ße hobßeṁeni, kužde po ßwojom rodu, a bomy, kotarež płody mėwachu, a ßwojo ßeṁe ßami pſchi ße mejachu, kuždy po ßwojom rodu. A Bog wiżeẜcho, až to dobre bėẜcho. 13. Ga bu ſ'wjazora a ſe žajtẜchego ten tſchėſchi żeṅ. 14. A Bog żaẜcho: daſchi *ßwėtła na tej twardoſcżi togo ṅebja buwaju, kotarež rosdżėlili żeṅ a noz, a dali ſnaṁeṅa, zaßy, dny a lėta, Pſ. 136, 7. 15. A byli ßwėtła na tej twardoſcżi togo ṅebja, aby ßwėſchili na ſemju. A wono ße ſtanu tak. 16. A Bog hugotowa dwė ẇelikej ßwėtły; jadno ẇelike ßwėtło, kotarež ße nad tym dṅom knėžyło, a jadno małke ßwėtło, kenž ße nad teju nozu knėžyło, k'tomu *tež gwėſdy. Hiop 9, 9. 17. A Bog ſtawi je na tu twardoſcż togo ṅebja, aby ßwėtło dawali na tu ſemju, 18. A ße knėžyli nad tym dṅom a teju nozu, a *rosdżėlili ßwėtło a ſchamnoſcż. A Bog wiżeẜcho, až to dobre bėẜcho. Pſ. 104, 20. 19. Ga bu ſ'wjazora a ſe žajtẜchego ten ſtworty żeṅ. 20. A Bog żaẜcho: wono ße gibaj ta woda, až ße ẜcho ẇerſchi wot žywych ſwėṙetow, a wot *tažkow, kotarež na ſemi ſpoſy teje hußoknoſcżi togo ṅebja letali. St. 2, 19. 21. A Bog ſtwori ẇelike moṙſke ryby, a ẜchake ſwėṙeta, kenž we woże bydle, pleju a ße płoże, kužde po ßwojom rodu, a ẜchaku ṗerinu, kuždu po ßwojom rodu. A Bog wiżeẜcho, až to dobre bėẜcho. 22. A Bog žognowaẜcho jich, a żaẜcho: *bużcżo płodne a rospłożcżo ße, a napołṅſcho tu wodu we morju; a ta ṗerina ße rospłoż na ſemi. v. 28. St. 8, 17. St. 9, 1. 7. 23. Ga bu ſ'wjazora a ſe žajtẜchego ten pėty żeṅ. 24. A Bog żaẜcho: ta ſemja pſchiṅaß napṙedk žywych ſwėṙetow, kužde po ßwojom rodu; *ſbožo, hużeṅze a ſwėṙeta na ſemi, kužde po ßwojom rodu. A wono ße ſtanu tak. Hiop 12, 7. Sir. 16, 30. 25. A Bog ſtwori te ſwėṙeta na ſemi, kužde po ßwojom rodu, a to ſbožo po ßwojom rodu, a ẜchakich hużeṅzow po ßwojom rodu. A Bog wiżeẜcho, *až to dobre bėẜcho. v. 31. 26. A Bog żaẜcho: ſtwoṙmy *złoẇekow, bildu, kotaraž nam rowna była, kotarež ße knėžyli nad tymi rybami we morju, a nad tymi tažkami ſpoſy ṅebja a nad tym ſbožom, a nad teju zełeju ſemju, a ẜchyknymi hużeṅzami, kenž po ſemi łaſe. St. 5, 1. St. 9, 6. † Mudr. 9, 2. 27. A *Bog ſtwori togo złoẇeka ßebe k'rownoſcżi, k'rownoſcżi Božej ſtwori won jogo; a ſtwori jeju jadnogo muſkego a jadnu žeṅſku. St. 2, 7. 21. 22. Mudr. 2, 23. Matth. 19, 4. Mark. 10, 6. 1 Kor. 11, 7. Hef. 4, 24. Kol. 3, 10. 1 Tim. 2, 13. 28. A Bog *žognowaẜcho jeju, a żaẜcho k'nima: bużtej płodnej a rospłożtej ße, a napołṅtej tu ſemju, a zyṅtej ßebe ju podejſchpjonu, a knėžtej ße nad tymi rybami we morju, a nad tymi tažkami ſpoſy ṅebja, a nad ẜchyknymi ſwėṙetami, kenž po ſemi łaſe. v. 22. St. 8, 17. 29. A Bog żaẜcho: lej, ja ßom wama dał ẜchake ſele, kotarež ße hobßeṁenijo, na zełej ſemi, a ẜchake płodne bomy, a bomy, kenž ße hobßeṁeṅe, *k'waju jėżi; St. 9, 2. 30. Ale ẜchomu ſbožu na ſemi, a ẜchyknym tažkam ſpoſy ṅebja, a ẜchyknym hużeṅzam, kotarež žywe ßu na ſemi, aby woni ẜchakoraku ſelinu jėdli. A wono ße tak ſtanu. 31. A Bog *glėdaẜcho nawẜcho, zož won hugotował bėẜcho; a lej, wono bėẜcho ẇelgizkano dobre. Ga bu ſ'wjazora a ſe žajtẜchego ten ẜcheſty żeṅ. 2 Mojſ. 39, 43. † Sir. 39, 21. Mudr. 1, 14.