Dolnoserbska Biblija 1868

39. Staw.

Ṁerẜchnikojſka draſtwa a pyẜchnoſcż.

1. Ale wot togo žołtego, ẜcharlachowego a rožowego žyża hugotowachu woni Aronoju *tu draſtwu k'ßłužbe, k'ßłužeṅu we tej ßwėtnizy; kaž ten Knės Mojſaßoju pſchikaſał bėẜcho. St. 28, 4. 2. A won hugotowa ten *hobaleṅz wot ſłota, žołtego žyża, ẜcharlachowego, rožowego a zẇernowanego bėłego žyża. St. 28, 6. 3. A roſchėnu to ſłoto, a ſrėſa jo na niſchi, až wono ße ẜchykowaṅe tkaſch možaẜcho do togo žołtego žyża, togo ẜcharlachowego, rožowego, a bėłego žyża; 4. Aby ße na hobyma raṁeṅoma gromadu ſpinało, a na hobyma bokoma gromadu wėſało. 5. A jogo *paß bėẜcho wot togo ßamego ẜchykowanego żėła wot ſłota, žołtego žyża, ẜcharlachowego, rožowego a zẇernowanego bėłego žyża; kaž ten Knės Mojſaßoju bėẜcho pſchikaſał. St. 28, 8. 6. A woni pſchigotowachu dwa onichowej kaṁeṅa, hobłapjonej ſe ſłotom, hudłypanej wot tych kaṁeṅerėſaṙow ſ'tymi mėṅami tych Iſraelſkich żiſchi. 7. A won pſchiẜchy jej na tej raṁeni togo hobaleṅza, aby wonej kaṁeṅa byłej k'dopomṅeſchu ſa te Iſraelſke żiſchi; kaž ten Knės *bėẜcho był Mojſaßoju pſchikaſał. St. 28, 12. 8. A woni hugotowachu tu *ßwėſchinu ſa tym ẜchykowanym żėłom togo hobaleṅza wot ſłota, žołtego žyża, ẜcharlachowego, rožowego a zẇernowanego bėłego žyża, St. 28, 15. 9. Až wona na ſtyri rogi a na dwoju bėẜcho, pṙeznu ruku dłujka a ẜchyroka. 10. A napołnichu ju ſe ſtyrimi rėdami ſ'kamuẜchkami. Ten pṙedny rėd bėẜcho ſarder, topaſer, a ſmaragd; 11. Ten drugi, rubin, ſafir, a demant; 12. Ten tſcheſchi, lynkurer, achat, a ametyſt; 13. Ten ſtworty, tyrkis, onycher, a jaſpis; hobłapjone ſe ſłotom wew ẜchyknych tych rėdach. 14. A te kamuẜchki ſtojachu ſa tymi dwanaſcżimi mėṅami tych Iſraelſkich żiſchi, hudłypane wot tych kaṁeṅerėſaṙow, kuždy po jich mėṅu, ſa tymi dwanaſcżimi narodami. 15. A woni hugotowachu na tu ßwėſchinu rėſchaſki, ſ'dwėma koṅzoma wot zyſtego ſłota: 16. A dwė ſłotej ẜchnoṙe, a dwa ſłotej riṅaẜchka; a pſchiſzynichu tej dwa riṅaẜchka na tej dwa roga teje ßwėſchiny. 17. A pſcheſchėnuchu tej dwa ſłoſchanej rėſchaſka pſches tej dwa riṅaẜchka na tych rožkach teje ßwėſchiny. 18. Ale tej dwa koṅza teju rėſchaſkowu ſwėſachu woni ſ'tyma dwėma ẜchnoroma a pſchipinachu jej na tej rožka togo hobaleṅza, jaden ſporoṁe drugego. 19. A hugotowachu dwa *drugej ſłotej riṅaẜchka, a pſchiẜchywachu jej na tej dwa drugej rožka teje ßwėſchiny na ßwojo mėſto, aby wona twarże pſchilagnuła na tom hobaleṅzu. St. 28, 26. 20. A hugotowachu dwa drugej ſłotej riṅaẜchka, tej pſchiẜchychu na tej roga ſpoſy na tom hobaleṅzu jaden ſporoṁe togo drugego, żož ten hobaleṅz ſpoſy gromadu żėẜcho; 21. Aby ta ßwėſchina ſe ßwojimi riṅaẜchkami k'tym riṅaẜchkam togo hobaleṅza była pſchiwėſana, ſe žołteju ẜchnoru, aby na tom hobaleṅzu twarże pſchilagnuła, a ße wot togo hobaleṅza ṅewotchyliła; kaž ten Knės Mojſaßoju bėẜcho był pſchikaſał. 22. A won hugotowa tu žyżanu kapu po tom hobaleṅzu, hutkanu wot ßamego žołtego žyża, 23. A jeje żėru ſ'ẇercha po ßṙeża; a jadnu huropjonu kẜchomu hokoło teje żėry, aby ße ṅeſedrała. 24. A woni gotowachu pſchi jeje ſpodnej kẜchoṁe granatowe jabłuka wot žołtego žyża, ẜcharlachowego, rožowego a zẇernowanego bėłego žyża. 25. A gotowachu ſwonaẜchki wot milnego ſłota; te pſchiẜchywachu woni mjaſy tymi granatowymi jabłukami, ẜchużi hokoło, na tej ſpodnej kẜchoṁe teje žyżaneje kapy. 26. Pſcheze *jadno granatowe jabłuko a jaden ſwonaẜchk, ẜchużi hokoło na tom hobrubku, aby ße we ṅej ßłužyło, kaž ten Knės Mojſaßoju bėẜcho ſhupſchikaſował. St. 28, 34. 27. A hugotowachu tež te huſke ßukṅe, wot bėłego žyża tkane, Aronoju a jogo ßynam; 28. A ten kłobuk wot bėłego žyża, a te rėdne konki wot bėłego žyża, a te ſeze wot zẇernowanego bėłego rubjanego płatu; 29. A ten huẜchywany paß wot zẇernowanego bėłego žyża, žołtego žyża, ẜcharlachowego a rožowego, kaž ten Knės Mojſaßoju bėẜcho był pſchikaſał. 30. Woni gotowachu tež ten zołowy blach, rosmej tu ßwėtu kronu wot milnego ſłota, a pißachu to pißmo do ṅogo: ta ßwėtoſcż togo Knėſa. 31. A pſchiwėſachu k'ṅej jadnu žołtu ẜchnoru, aby ſ'ẇercha na kłobuk pſchiwėſana była; kaž *ten Knės Mojſaßoju bėẜcho był kaſał. St. 28, 37. 32. S'takim bu dokoṅzowana ta zeła twaṙ togo hobydleṅa teje ſwėſtkbudki. A te Iſraelſke żiſchi zyṅachu ẜchykno, zož ten Knės Mojſaßoju bėẜcho był pſchikaſał. 33. A pſchiṅaßechu to hobydleṅe k'Mojſaßoju: tu *budku a ẜchyken jeje rėd, kokulki, dele, ſaßuwadła, ßłupy, ſpodki; St. 35, 11. 34. To kẜchywo wot zerẇeṅkowatych baranowych kožow, to kẜchywo wot jaßowych kožow, a ten ſapoẇeſk; 35. Tu lodku togo ſnankſtwa, ſ'jeje žerżoma, ten gnadny ſtoł, 36. To blido, a ẜchyken jogo rėd a te ßwėte pokẜchyty; 37. Ten ṗekny ßwėznik ſ'tymi lampami pſchigotowany, ſew ẜchyknym jogo rėdom, a wolej k'ßwėſcheṅu, 38. Ten ſłoty hołtaṙ, a tu žałbu, a dobre każeṅe, ten rub we tych budzynych żurjach; 39. Ten kuporowy hołtaṙ, a jogo kuporowe pſchepletaṅe ſ'tyma jogo žerżoma, a ſew ẜchyknym jogo rėdom, tu mujnizu ſ'jeje ſtołom; 40. Te ſapoẇeßeṅa togo dworu ſ'jogo ßłupami a ſpodkami, ten rub we tych dworowych rotach, ſ'jogo ßłupami a goſdżami, a ẜchyknym rėdom, ku ßłužbe togo hobydłeṅa teje ſwėſtkbudki; 41. Tu ßłužabnu draſtwu togo ṁerẜchnika Arona, k'ßłužeṅu we tej ßwėtnizy, a tu draſtwu jogo ßynow, aby woni tu ṁerẜchnikojſku ßłužbu zynili. 42. Ꞩchykno, zož ten Knės Mojſaßoju bėẜcho pſchikaſał, zyṅachu te Iſraelſke żiſchi nad ẜchykneju teju ßłužbu. 43. A Mojſas *hoglėda ẜchykno to żėło, a lej, woni bėchu jo ſzynili, kaž ten Knės bėẜcho pſchikaſał. A won žognowaẜcho jich. 1 Mojſ. 1, 31.