Dolnoserbska Biblija 1868

4. Staw.

Płodnoſcż a moz togo evangelia we tych wėṙezych, lėz tež we ßłaboſcżi a tužyzy ſtojali.

1. Togodla, dokulaž my *taku ßłužbu mamy, ſa tym ako ſmilnoſcż ßmy doſtanuli, ga my ße ṅeſmuzymy; St. 3, 6. † 1 Kor. 7, 25. 2. Ale ßmy ße wotṙaknuli potajmnej ßromoſche, a ṅechojżimy we *ẜchybalſtwu, ṅehuzymy tež ṅepẜchaẇe to Bože ßłowo, ale ſe ſjaẇenim teje wėrnoſcżi hopokažomy ßami ße deṙe pſcheſchiwo ẜchyknych złoẇekow wėdobnoſcżi pſched Božym hoblizom. 1 Theſſ. 2, 5. 3. Glich joli hyſchcżi naẜcho evangeliom pokẜchyte, ga jo wono *we tych, kenž ſgubjone horduju, pokẜchyte; 1 Kor. 1, 18. 4. We kotarychž ten Bog togo ßwėta tych ṅewėṙezych myßli ſaßlėpił jo, aby jim ṅeßwėſchiło to hußwėſcheṅe togo evangelia, teje Kriſtußoweje kẜchaßnoſcżi, *kotaryž jo ta Boža bilda. Hebr. 1, 3 ꝛc. 5. Pſcheto my *ṅepṙatkujomy ßami ße, ale Kriſtußa Jeſußa, až won jo ten Knės; ße ßamych pak, až ßmy waẜche ßłužabniki Jeſußa dla. St. 1, 24. 6. Pſcheto *Bog, kotaryž pſchikaſa, aby ſe ſchamnoſcżi ßwėtło ßwėſchiło, ten jo, kotaryž do naẜchych hutẜchobow ßwėſchił jo, k'hußwėſcheṅu togo huſnaſcha teje Božeje kẜchaßnoſcżi we Jeſu Kriſtußowem hoblizu. 1 Mojſ. 1, 3. † 2 Petẜch. 1, 19.

Lection na ßwėtego Bartholomejußa.

7. My mamy pak ten pokład we *gliṅanych rėdach, aby ta pſcheliſch ẇelika moz była Bogowa a niz wot nas. St. 5, 1. † 1 Kor. 2, 5. 8. My ßmy we ẜchyknych wėzach *teẜchṅone, ale my ße ṅehobtužymy; nam jo ſtyßno, ale my ṅeſazwiblujomy. St. 1, 8. 7, 5. 9. My hordujomy pſchegoṅowane, *ale niz ſpuẜchcżone; woni nas dołoj tłoze, ale my ße ṅeſkaſymy, Pſ. 37, 24. 33. 10. A *noßymy ſtawṅe hokoło to hußṁerſcheṅe togo Knėſa Jeſußa na naẜchom žywoſche, aby teke to žyẇeṅe togo Knėſa Jeſußa na naẜchom ſchėłe ße ſjawiło. ] Rom. 8, 17. 11. Pſcheto my, kenž žywe ßmy, hordujomy pſcheze do *ßṁerſchi powdane Jeſußa dla, aby teke to Jeſußowe žyẇeṅe na naẜchom ßṁertnem ſchėłe ße ſjawiło. Pſ. 44, 23. 12. Ga jo togodla ta *ßṁerſch mozna we nas, to žyẇeṅe pak we was. 1 Kor. 4, 9. 13. A dokulaž my rowno togo ßamego Ducha teje wėry mamy, ſa tym ako *pißane jo: ja ßom wėrił, togodla ßom ja gronił: ga my tež wėrimy, togodla my teke gronimy, Pſ. 116, 10. 14. A wėmy, až ten, kotaryž togo Knėſa Jeſußa *gorejſbużił jo, bużo teke nas pſches Jeſußa ſbużiſch a tam ſtawiſch ſ'wami. Poß. St. 3, 15. 15. Pſcheto take ẜchykno ße ſtaṅo waẜchogo dla, *aby ta ṅehumėṙona gnada pſches jich ẇele żėkowaṅe Boga bogaſche zeſcżiła. Rom. 5, 15. 16. Togodla my ße ṅeſmuzymy; ale lėz rowno teke naẜch wenkowny złoẇek *ße ſkaſyjo, ga ße glich ten nutſchikowny wotedṅa ku dṅu wotnowijo. 1 Petẜch. 4, 1. † Hef. 3, 16. 17. Pſcheto *naẜcha krotki zaß warnujuza a lažka tužyza nagotujo niṁernu a bżes mėry ẇeliku kẜchaßnoſcż, Rom. 8, 18. 18. Nam, kenž *my ṅeglėdamy na to widobne, ale na to ṅewidobne; pſcheto to widobne jo zaßne, ale to ṅewidobne jo niṁerne. Rom. 8, 24. 25.