Dolnoserbska Biblija 1868

2. Staw.

Wȯt modleṅa a ſapẜchoßby, a ſażaržaṅa tych mužow a žonow we tej gmejṅe.

1. Togodla ja napominam, aby nejṗerwej ße ſtanuła *pẜchoßba, modleṅe, ſapẜchoßba, żėkowaṅe ſa ẜchyknych złoẇekow, Fil. 4, 6. 2. Sa kralow a ſaw ẜchu huẜchynu, aby my pokojne a ſchiche žyẇeṅe wjaſcż mogli wew ẜchej bogabojaſnoſcżi a poznoſcżi. 3. Pſcheto to jo dobre a ſpodobne pſched Bogom, *naẜchym huſbožnikom, St. 4, 10. 4. Kotaryž zo, *aby ẜchyknym złoẇekam pomožone hordowało, a woni k'huſnaſchu teje wėrnoſcżi pſchiẜchli. Heſ. 18, 23. 2 Petẜch. 3, 9. 5. Pſcheto *jaden Bog jo a jaden ßṙednik Boga a tych złoẇekow, ten złoẇek Kriſtus Jeſus. Jeſ. 45, 21. 22. Jan. 17, 3. † Hebr. 12, 24. 6. Kotaryž *ßam ße jo dał k'hupłaſcheṅu ſa ẜchyknych, aby to we ßwojom zaßu pṙatkowane hordowało; Gal. 1, 4. 2, 20. Tit. 2, 14. 7. *K'zomu ja ßom huſtawjony ako pṙatkaṙ a poßoł, (ja gronim tu wėrnoſcż we Kriſtußu a ṅełdžu) ako huzabnik tych tataṅow we wėṙe a we wėrnoſcżi. Poß. St. 9, 15. 13, 2. 22, 14. 2 Tim. 1, 11. 8. Ga zu ja nėto, aby te muſke ẜchużi ße modlili, a ſwigali ßwėtej ruze bżes gniwa a zwiblowaṅa. 9. Teje rownoſcżi tež, aby te žeṅſke we *pſchiſtojnej draſcże ſe ßromanim a poznoſcżu ße pyẜchnili, niz ſe ſpleſchonymi łoßami, daniž ſe ſłotom, daniž ſ'parlami, daniž ſ'drogim rubjažom; 1 Petẜch. 3, 3. 10. Ale, ako žeṅſkim pſchißłuẜcha, kenž *bogabojaſnoſcż hopokažu pſches dobre ſtatki. St. 5, 10. 11. Žeṅſka nahuknij poſchichu *ſew ẜchykneju podejſchpnoſcżu. Hef. 5, 22. 12. *Žoṅe ja ṅepſchiwdam, aby huzyła, daniž nad mužom ße knėžyła, ale aby wona poſchiẜchna była. 1 Kor. 14, 34. † 1 Mojſ. 3, 16. 13. Pſcheto *Hadam jo ṗerwej ſtwoṙony, potom Hejba. 1 Mojſ. 1, 27. 14. A Hadam ṅehordowa ſaẇeżony, *ta žeṅſka pak hordowa ſaẇeżona, a jo we pſcheſtupowaṅu była. 1 Mojſ. 3, 6. Sir. 25, 32. 15. Wona pak bużo ſbožna hordowaſch pſches żiſchi płożeṅe, joli až wona woſtaṅo we wėṙe a we luboſcżi a we hußwėſcheṅu ſ'poznoſcżu.