Dolnoserbska Biblija 1868

2. Staw.

Wót módlenja a zapšosby, a zaźaržanja tych mužow a žonow we tej gmejnje.

1. Togodla ja napominam, aby nejpjerwjej se stanuła *pšosba, módlenje, zapšosba, źěkowanje za wšyknych cłowjekow, Fil. 4, 6. 2. Za kralow a za wšu wušynu, aby my pokojne a śiche žywjenje wjasć mógli we wšej bogabójaznosći a pócnosći. 3. Pśeto to jo dobre a spódobne pśed Bogom, *našym wuzbóžnikom, St. 4, 10. 4. Kótaryž co, *aby wšyknym cłowjekam pomožone wordowało, a wóni k wuznaśu teje wěrnosći pśišli. Hez. 18, 23. 2 Pětš. 3, 9. 5. Pśeto *jaden Bog jo a jaden srědnik Boga a tych cłowjekow, ten cłowjek Kristus Jezus. Jez. 45, 21. 22. Jan. 17, 3. † Hebr. 12, 24. 6. Kótaryž *sam se jo dał k wupłaśenju za wšyknych, aby to we swójom casu prjatkowane wordowało; Gal. 1, 4. 2, 20. Tit. 2, 14. 7. *K comu ja som wustajony ako prjatkaŕ a pósoł, (ja gronim tu wěrnosć we Kristusu a njełdžu) ako wucabnik tych tatanjow we wěrje a we wěrnosći. Pós. St. 9, 15. 13, 2. 22, 14. 2 Tim. 1, 11. 8. Ga cu ja něto, aby te muske šuźi se módlili, a zwigali swětej ruce bźez gniwa a cwiblowanja. 9. Teje rownosći tež, aby te žeńske we *pśistojnej drasće ze sromanim a pócnosću se pyšnili, nic ze spleśonymi łosami, daniž ze złotom, daniž z parlami, daniž z drogim rubjažom; 1 Pětš. 3, 3. 10. Ale, ako žeńskim pśisłuša, kenž *bogabójaznosć wopokažu pśez dobre statki. St. 5, 10. 11. Žeńska nawukni póśichu *ze wšykneju pódejśpnosću. Hef. 5, 22. 12. *Žonje ja njepśiwdam, aby wucyła, daniž nad mužom se kněžyła, ale aby wóna póśišna była. 1 Kor. 14, 34. † 1 Mojz. 3, 16. 13. Pśeto *Hadam jo pjerwjej stwórjony, pótom Hejba. 1 Mojz. 1, 27. 14. A Hadam njewordowa zawjeźony, *ta žeńska pak wordowa zawjeźona, a jo we pśestupowanju była. 1 Mojz. 3, 6. Sir. 25, 32. 15. Wóna pak buźo zbóžna wordowaś pśez źiśi płoźenje, joli až wóna wóstanjo we wěrje a we lubosći a we wuswěśenju z pócnosću.