Dolnoserbska Biblija 1868

11. Staw.

Wot ſażaržaṅa tych muſkich a žeṅſkich pſchi modleṅu a ſwėſcżowaṅu, a wot doſtojnego hužywaṅa Božego blida.

1. Chojżcżo *ſamnu, rowno ako teke ja ſa Kriſtußom du. St. 4, 16. 2. A ja chwalim was, lube bratſchi, až wy na ẜchykne moje ßłowa ſpominaſcho a te huſtaẇeṅa żaržyſcho, ako ja je wam ßom powdał. 3. Ja dam wam pak k'wėżeṅu, až kuždego muža głowa jo Kriſtus, a *teje žony głowa ten muž; Kriſtußowa głowa pak jo Bog. Hef. 5, 23. † 1 Kor. 3, 23. 4. Jaden kuždy muž, kenž ße k'Bogu modli abo *ſwėſcżujo ſ'pokẜchyteju głowu, ten ßromoſchi ßwoju głowu. St. 12, 10. 14, 1. 5. Kužda žeṅſka pak, kenž ße k'Bogu modli abo ſwėſcżujo ſ'ṅepokẜchyteju głowu, ta ßromoſchi ßwoju głowu, pſcheto wono jo rowno tak ẇele, ako aby hobſcżigana była. 6. Pſcheto gaž ße žona ṅepokẜchyjo, ga wotſcżigajſcho jej tež te łoßy; dokulaž pak groſna wėz jo, gaž žeṅſka pſchirėſane łoßy ma abo hobſcżigana jo, ga daſchi wona ße pokẜchyjo. 7. Pſcheto muž ṅederbi tu głowu pokẜchyſch, dokulaž won *Boža bilda a kẜchaßnoſcż jo; ale žona jo mužowa kẜchaßnoſcż. 1 Mojſ. 1, 17 ꝛc. 8. Pſcheto ten muž ṅejo wot teje žony, ale ta žona jo ſ'muža. 9. Pſcheto tež *muž ṅejo ſtwoṙony žony dla, ale žona togo muža dla. 1 Mojſ. 2, 18. 23. 10. Togodla derbi žona moz na tej głoẇe mėſch, tych jaṅżelow dla. 11. Glich ṅejo muž bżes žony, daniž žona bżes muža *we tom Knėſu. Gal. 3, 28. 12. Pſcheto rowno ako ta žona ſ'togo muža jo, tak jo teke ten muž pſches tu žonu, ẜchykno pak jo wot Boga. 13. *Ssużcżo ßami pſchi ßebe; joli pſchiſtojṅe, až žeṅſka ſ'ṅepokẜchyteju głowu Bogu ße modli? Poß. St. 4, 19. 14. Abo ṅehuzy was teke ta pſchirożba (natura) ßama, až mužoju ṅezeſcż jo, gaž dłujke łoßy ma? 15. Žeṅſkej pak jo zeſcż, gaž dłujke łoßy ßebe dajo roſcż, dokulaž dłujke łoßy jej k'pokẜchywadłu ßu dane. 16. Gaž *pak nėcht ſpodobaṅe ma na ſważe, ten dej wėżeſch, až my taki nałog ṅamamy, daniž te Bože woßady. 1 Tim. 6, 4. 17. To pak pſchikaſajuzy, *ṅamogu ja chwaliſch, až wy niz k'polėpẜchowaṅu, ale ku gorẜcheṅu ße ſgromażiſcho. v. 22. 18. Pſcheto nejṗerwej, gaž wy ße gromadu ſejżoſcho we tej gmejṅe, ßłyẜchym ja, až *ṅeſjadnoſcż mjaſy wami jo, a ja ſkoro jo wėrim. St. 1, 10–12. 3, 3. 19. Pſcheto wono *deje teke woßebarſtwa mjaſy wami buſch, aby te pẜchawe ſjawne hordowali mjaſy wami. Matth. 10, 34. 35. 18, 7. Luk. 17, 1. 1 Jan. 2, 19. † 5 Mojſ. 13, 3. Luk. 3, 35. 20. Gaž wy togodla ße gromadu ſejżoſcho, ṅejo to, togo Knėſa wjazeṙu jėſcż. 21. Pſcheto jaden kuždy weſmjo ßwoju ßamſku wjazeṙu ṗerwej pẜchejz a pojė; a jaden jo głodny, drugi pak jo pijany. 22. Ṅamaſcho ga wy wjaže, żož wy jėſcż a piſch možoſcho? Abo ſanizujoſcho wy tu Božu ſgromażinu, a *poßromaſcho tych, kenž niz ṅamaju? Zo debu ja wam groniſch? Debu ja was chwaliſch? We tom ja was ṅechwalim. Jak. 2, 5. 6.

Lection na ſeleny Stwortk.

23. Pſcheto ja ßom jo wot togo Knėſa doſtanuł, zož *ja tež wam ßom powdał, až ten Knės Jeſus we tej nozy, gaž won bu pſcherażony, ten klėb weſe, St. 15, 3. † Luk. 22, 19 ꝛc. 24. A ße żėkowaẜcho, a jen łamaẜcho, a żaẜcho: weſmijſcho, jėſcżo, to jo mojo ſchėło, kotarež ſa was hordujo ſłamane; to *zyṅſcho k'mojomu dopomṅeſchu. Pſ. 111, 4. 25. Teje rownoſcżi tež ten keluch po tej wjazeri, a żaẜcho: ten keluch jo ten nowy *teſtament we mojej kẜchwi; to zyṅſcho, tak zeſto ako wy pijoſcho, k'mojomu dopomṅeſchu. Hebr. 10, 29. 26. Pſcheto tak zeſto ak wy ten klėb jėſcżo, a ten keluch pijoſcho, ga ſapoẇedajſcho togo Knėſa ßṁerſch, *až won pſchiżo. Matth. 25, 13. 26, 64. Jan. 14, 3. 27. *Chtož togodla ṅedoſtojṅe ten klėb jė a ten keluch togo Knėſa pijo, ten bużo winowaty buſch na tom ſchėłe a kẜchwi togo Knėſa. St. 10, 21. Hebr. 6, 6. 28. Daſchi pak złoẇek *ßam ße ſpytujo, a tak daſchi won jė wot togo klėba a pijo wot togo kelucha. 2 Kor. 13, 5. Gal. 6, 4. 29. Pſcheto chtož ṅedoſtojṅe jė a pijo, ten jė a pijo ßam ßebe ten ßud, dokulaž won ṅerosßużijo to ſchėło togo Knėſa. 30. Togodla jo mjaſy wami ẇele ßłabych a chorych, a jich ẇele ſpi. 31. Pſcheto *gaby my ßami ße rosßużili, ga my ṅeby ßużone hordowali. Pſ. 32, 5. 32. Gaž *my pak ßużone hordujomy, ga hordujomy wot togo Knėſa pomarſkane, aby ſ'tym ßwėtom ſaßużone ṅehordowali. ] Mudr. 12, 22. † Hebr. 12, 5. 6. 33. Togodla, moje lube bratſchi, gaž wy gromadu pſchiżoſcho jėſt, ga zakaj jaden na drugego. 34. Joli pak nėcht głodny, daſchi ten doma jė, aby wy k'ßudu gromadu ṅepſchiẜchli. Te druge wėzy pak zu ja huſtawiſch, gaž ja ßam pſchidu.